Time Spółka Akcyjna#

Time S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
biuro.zarzadu@grupazpr.pl

 

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego:KRS: 0000295857

NIP: 5261004620

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 19.366.667,00 zł

 


PPK - osoby współpracujące od stycznia 2021 roku na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług:

 

Przypominamy, iż osoby współpracujące od stycznia 2021 roku na podstawie umów zlecenia lub umów o świadczenie usług, które są w wieku 18-55 lat i nie mają innych tytułów do ubezpieczenia, a tym samym podlegają obowiązkowym składkom na ubezpieczenia społeczne, po upływie trzech miesięcy takiej współpracy, czyli pierwsze osoby już od kwietnia 2021 będą także podlegały obowiązkowemu zgłoszeniu do programu PPK.

W kolejnych miesiącach program PPK będzie obejmował sukcesywnie kolejne osoby rozpoczynające z nami współpracę w kolejnych miesiącach.

Na VIRDZE w sekcji Pracownicze Plany Kapitałowe udostępnione zostały Wzory Deklaracji i wniosków umożliwiające podjęcie przez Was indywidualnych decyzji.

1/ Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK – do 2% wynagrodzenia,
2/ Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK – ich obniżenia poniżej 2% wynagrodzenia,
3/ Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK - dla osób w wieku 55 – 69 lat,
4/ Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK,
5/ Wniosek o dokonanie wpłat do PPK - dla osób, które wcześniej złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.
6/ Oświadczenie uczestnika ppk o zawartych umowach o prowadzenie PPK

Uprzejma prośba do osób, które zamierzają składać deklaracje i życzą sobie uwzględnienia ich w najbliższym czasie, aby deklaracje złożyły niezwłocznie!

Osoby zainteresowane powinny deklaracje wydrukować, czytelnie wypełnić i własnoręcznie podpisać.

Oryginał proszę dostarczać do AZB, Działu Kadr i Płac (z adnotacją na kopercie "dotyczy PPK")

Szczegółowe informacje na temat PPK znajdziecie na www.mojeppk.pl